Bougie en forme de pyramide

Bougie pyramidale, blanche, Healing-Ritual (rituel de guérison)

Bougie pyramidale, blanche, Healing-Ritual (rituel de guérison)

Bougie pyramidale rouge Love Drawing (attirer l'amour)

Bougie pyramidale rouge Love Drawing (attirer l'amour)

Bougie pyramidale bleue Fast Luck (chance rapide)

Bougie pyramidale bleue Fast Luck (chance rapide)

Bougie pyramidale verte Money Drawing (attirer l'argent)

Bougie pyramidale verte Money Drawing (attirer l'argent)

Bougie pyramidal noir Protection

Bougie pyramidal noir Protection