Feng Shui

Feng Shui

Yin Yang bowl with charging stones

Yin Yang bowl with charging stones

Yin Yang bowl from ceramics with charging stones

Yin Yang bowl from ceramics with charging stones